BẮT ĐẦU
Customizing the lock screen style
BẮT ĐẦU

是否需插入 SIM 卡才能使用 HTC 傳輸?

否。 HTC 傳輸使用 Wi-Fi® 將舊手機內的資料傳輸到新手機。 您可以在舊手機上使用 Wi-Fi 或數據連線下載 HTC 傳輸工具
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-personalizing-customize_lock_screen