BẮT ĐẦU
Ways of getting contacts into HTC Rhyme
BẮT ĐẦU

Why are Power saver and Extreme power saving mode both grayed out?

This happens when you turn on High performance mode under Developer options in Settings.

High performance mode requires additional battery power to maximize CPU performance. In this mode, both the Power saver and Extreme power saving mode features won't be available. If you want to use these features, turn off High performance mode.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
431
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-rhyme
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN