ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Updating your status in Friend Stream
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Updating your status in Friend Stream

  1. On the All tab, tap .
  2. Enter your status update.
  3. If you do not want to send the status update to all your social network accounts, tap , and then clear the social networks to exclude.
  4. Tap Done.
  5. Tap .
  6. Choose what you want to attach to your status update.
  7. Tap Post.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
439
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN