CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Importing media to HTC Sync Manager
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Importing media to HTC Sync Manager

You can collate all your music, photos, and videos in HTC Sync Manager and use the built-in player to enjoy them.
  • Click Music > LIBRARY, and then drag a folder (or any music file in the folder) to HTC Sync Manager .
  • Click Gallery > ALBUMS, and then drag a folder (or any photo or video in the folder) to HTC Sync Manager.
Whether you drag a folder or a file, the whole folder will be added as an album in HTC Sync Manager. The folder path will also be added to the list of watched folders in Settings.

Whenever there are new media found in the watched folders, they will be imported to HTC Sync Manager automatically.

Tip: To import, you can also click > Settings and add the folders that contain the media that you want. After adding, click OK.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN