CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Keeping your documents in SkyDrive
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Keeping your documents in SkyDrive

Saving an Office document to SkyDrive

Using Polaris Office, you can create or open a document and save it to your SkyDrive online storage.
 1. From the Home screen, tap > Polaris Office.
 2. Create or open a document.
 3. Tap > Save as.
 4. Enter a new filename.
 5. Tap > SkyDrive.
 6. Tap Save.
Tip: After opening a document, you can also tap > Share > SkyDrive for HTC Sense to upload the document to a SkyDrive folder.

Editing an Office document in SkyDrive

Using Polaris Office, you can view or edit a document that's stored in your SkyDrive storage.
 1. From the Home screen, tap > Polaris Office.
 2. Tap SkyDrive.
 3. Open the folder that contains the document you want to view or edit.
 4. Tap the document to open it.
 5. To make changes, tap Edit.
 6. After editing the document, tap Save, or tap > Save as.

Saving a PDF document to SkyDrive

Using PDF Viewer, you can open a document and save it to your SkyDrive online storage.
 1. From the Home screen, tap > PDF Viewer.
 2. Browse to the document that you want and open it.
 3. Tap > Save as.
 4. Enter a new filename.
 5. Tap > SkyDrive, and then tap OK.
Tip: After opening a document, you can also tap > Share > SkyDrive for HTC Sense to upload the document to a SkyDrive folder.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN