ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Viewing your browsing history
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Viewing your browsing history

  1. While viewing a webpage, tap > History.

    You can also press and hold .

  2. On the History tab, tap a time period to see a list of webpages you've visited.

Clearing your browsing history

  1. While viewing a webpage, tap > History.
  2. On the History tab, tap > Clear all.

Viewing a page that you often visit

  1. While viewing a webpage, tap > History.
  2. On the Most visited tab, navigate to the page you want to view, and then tap the page.

Clearing the list of most visited pages

  1. While viewing a webpage, tap > History.
  2. On the Most visited tab, tap > Clear all.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
438
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-one-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN