Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device

我能在相片集內重新排列鏡頭濾鏡的順序嗎?

是,只要按住濾鏡,並拖曳到新的位置即可。
0 Người thấy nội dung này hữu ích