CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Bluetooth basics
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

能否讓相機停留在待機模式以節省電力?要如何設定?

是的。在等待拍下一個主題之前,您可以按下電源按鈕,切換為休眠模式。準備好要重新拍攝時,只要再次按下電源

即使已用憑證設定螢幕鎖,手機會跳過安全性畫面,並立即啟動相機。關閉相機時,畫面將提示您解除螢幕鎖。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN