CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Using HTC Incredible S as a wireless router
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

為何收件者無法檢視或加入我寄給他們的群組 MMS?

確認收件者是否已在行動裝置上啟用群組訊息。 在訊息應用程式內,點選 > 設定 > 多媒體訊息 (MMS),並確定選取群組訊息

有些裝置或電信業者可能不支援此功能。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-internet_connections-use_phone_as_wireless_router