CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Connecting to a virtual private network (VPN)
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

如何設定預設的簡訊應用程式?

如果您在手機上安裝一個以上的簡訊應用程式,可設定要用哪個應用程式來傳送及接收簡訊。 進入設定,從無線和網路下點選更多 > 預設簡訊應用程式,然後選取應用程式。

若要將 HTC 的應用程式設為預設值,請點選訊息訊息應用程式可同時傳送及接收簡訊和多媒體訊息,並允許群組訊息 (假如裝置和電信業者支援此功能)。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN