CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Entering text by tracing
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

我透過藍牙傳送了一些檔案到電腦。檔案存到哪裡去了?

使用藍牙傳送資訊時,資訊的儲存位置將視資訊類型及接收裝置而有所不同。 如果傳送的是日曆活動或聯絡人,通常會直接加入接收裝置上對應的應用程式。

如果傳送其他的檔案類型到 Windows® 電腦,則通常會儲存到個人文件資料夾下的 Bluetooth Exchange 資料夾中。

  • Windows XP 上的路徑可能是:C:\Documents and Settings\[使用者名稱]\My Documents\Bluetooth Exchange
  • Windows Vista 上的路徑可能是:C:\Users\[使用者名稱]\Documents
  • Windows 7 上的路徑可能是:C:\Users\[使用者名稱]\Documents\Bluetooth Exchange Folder
  • Windows 8 上的路徑可能是:C:\Users\[使用者名稱]\Documents

如果傳送檔案到其他裝置,儲存的位置將視檔案類型而異。假如您傳送影像檔到其他的行動電話,則檔案可能會儲存到名為「Images」的資料夾。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN