CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Syncing documents and email attachments
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

如何在電信業者的網路中新增存取點?

多數的 HTC 手機都可根據插入的 SIM 卡偵測要使用的電信業者,接著使用預設的存取點名稱 (APN) 連線至電信業者的數據網路。 您可在漫遊或無法建立數據連線時新增新的存取點名稱 (APN)。
  1. 用兩根手指從狀態列往下快速滑動,開啟快速設定
  2. 如果行動數據為關閉,請點選行動數據動態磚將其開啟。
  3. 點選 ,開啟行動網路設定畫面。
  4. 點選存取點名稱 (APN) 如果您的手機有兩個 SIM 卡插槽,請先選取插槽,然後點選存取點名稱
  5. APN 畫面上,點選 > 新增 APN,然後輸入 APN 設定。
  6. 點選 > 儲存,接著在 APN 畫面上選取新的 APN。
注意:

有些電信業者可能不允許變更預先定義的 APN 或新增 APN。

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
389
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-incredible-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN