CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Disconnecting or unpairing from a Bluetooth device

Disconnecting a Bluetooth device

  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Wireless & networks.
  2. Tap Bluetooth settings.
  3. In the Bluetooth devices section, press and hold the device to disconnect.
  4. Tap Disconnect.

Unpairing from a Bluetooth device

You can make HTC Explorer forget its pairing connection with another Bluetooth device. Doing so may require you to enter or confirm a passcode again if you want to reconnect to the other device.
  1. From the Home screen, press , and then tap Settings > Wireless & networks.
  2. Tap Bluetooth settings.
  3. In the Bluetooth devices section, press and hold the device to unpair.
  4. Tap Disconnect & unpair, or tap Unpair if the Bluetooth device is currently not connected to HTC Explorer.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN