GIAO TIẾP
Setting the priority for an email message
GIAO TIẾP

Setting the priority for an email message

You can set the priority for an email message that you send.

  1. While composing the message, press .
  2. Tap Set priority.
  3. Select the priority for the message.
If you selected High or Low priority, the priority appears below the subject line of the message.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN