GIAO TIẾP
Forwarding a message
GIAO TIẾP

Forwarding a message

  1. On the All messages screen, tap a contact (or phone number) to view the exchange of messages with that contact.
  2. Tap the message you want to forward, and then tap Forward.
  3. In the To field, fill in one or more recipients.
  4. Tap Send.
Tip: While viewing the exchange of messages with the contact, you can also press , tap Forward (or More > Forward), and then tap the message you want to forward.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN