GIAO TIẾP
Resuming a draft message
GIAO TIẾP

Resuming a draft message

  1. On the All messages screen, press , and then tap Drafts.
  2. Tap the message and then resume editing it.
  3. Tap Send.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN