ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Watching videos
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Watching videos

While browsing an album, tap a video to play it.
Note: Another way to easily get to your videos is to tap from the Homescreen, and then tap Videos.
  • Use the onscreen controls to play, pause, or stop the video.
  • Tap More > Full screen or More > Best fit to toggle between full and best-fit screens.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN