ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG
Recording video
ỨNG DỤNG VÀ TÍNH NĂNG

Recording video

  1. From the Home screen, tap > Camcorder.
  2. Choose the video quality and other camera settings you want to use.
  3. Choose an effect to apply to your video.
  4. Frame your subject on the Viewfinder screen.
  5. Tap to start recording.
  6. You can freely zoom in or out while recording video.
  7. To stop recording, tap again.
  8. Choose what you want to do with the video you’ve just recorded.
Related topics
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
423
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-explorer
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN
topic_tag-camera-record_video