BẮT ĐẦU
Capturing the HTC Desire V screen
BẮT ĐẦU

Оснащен ли мой телефон HTC специальной кнопкой "‍Камера"‍?

Нет, но можно настроить кнопки регулировки ГРОМКОСТЬ для выполнения спуска затвора или масштабирования.

Подробнее см. раздел "‍Камера"‍ в руководстве пользователя или инструкциях.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
453
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-v
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN