CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ
Managing memory
CÀI ĐẶT & DỊCH VỤ

Managing memory

Checking how much phone memory is available for use

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
 2. Tap SD & phone storage. The available phone memory is displayed in the Internal storage section.

Checking the available storage card space

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
 2. Tap SD & phone storage. The total and available storage card space is displayed in the SD card section.

Clearing application cache and data

 1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
 2. Tap Applications > Manage applications.
 3. On the All tab, tap an application.
 4. On the screen, tap Clear data and/or Clear cache.

Uninstalling third-party applications

You cannot uninstall applications that are preinstalled on the phone.
 1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
 2. Tap Applications > Manage applications.
 3. On the Downloaded tab, tap the application you want to uninstall.
 4. Tap Uninstall.

Moving applications to or from the storage card

Move applications that you’ve downloaded to the phone to the storage card if your phone’s memory is getting low. Or, if your storage card is getting full, you can also move applications that are on your storage card to the phone.
Note: You can only move applications that are not preinstalled on your phone.
 1. From the Home screen, press , and then tap Settings.
 2. Tap Applications > Manage applications.
 3. On the Downloaded tab, tap the application you want to move.
 4. Tap Move to SD card or Move to phone.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
391
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-s
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN