GIAO TIẾP
Replying to a message
GIAO TIẾP

Perché nel calendario non vengono visualizzati gli eventi?

Se nel Calendario non vengono visualizzati gli eventi dagli account e-mail o social network, controllare nelle Impostazioni che Sincronizza calendario sia attivo.
  1. Andare su Impostazioni e toccare Account e sincronizzazione.
  2. Toccare un tipo di account. Se sono supportati più account (ad esempio Exchange ActiveSync), toccare l'account da sincronizzare.
  3. Selezionare Calendario, quindi toccare > Sincronizza ora.
 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
449
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-desire-c
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN