GIAO TIẾP
Calling a phone number in a text message
GIAO TIẾP

Sind meine aufgenommenen Foto mit Geotags versehen?

Wenn Sie Standortdienste in den Einstellungen aktiviert haben, dann werden Ihre aufgenommen Fotos mit Geotags oder Standortinformationen versehen. Standardmäßig ist das Geotagging von Fotos aktiviert.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Fotos mit Geotags versehen werden, deaktivieren Sie die Option Fotos mit Geotag versehen in den Kameraeinstellungen.

 
Người thấy nội dung này hữu ích
Chọn một vấn đề từ nội dung thả xuống:
394
vn
57
*Hãy nhập bình luận của bạn vào đây ...
htc-chacha
Cảm ơn các bạn!
CÁC BÀI LIÊN QUAN