แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding places in another location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding places in another location

You can use Local Scout to find places in your destination so you can plan what to do after you arrive.
  1. On the Start screen, slide to the left.
  2. Tap Maps.
  3. Tap .
  4. In the search box, enter a city name.
  5. Tap on the onscreen keyboard.
  6. Tap .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง