แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding places near your location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Finding places near your location

  1. On the Start screen, tap .

    Maps then finds your location and displays nearby places you can go to on the Local Scout screen.

  2. Slide left or right across the screen to view the various suggested places that are listed under these categories: eat + drink, see + do, shop, and for you.
  3. Tap a place to get more info.
  4. While viewing the list of places (such as restaurants under eat + drink), tap the map at the top of the screen to see where these places are on the map.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
524
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
windows-phone-8x-by-htc
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง