แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Viewing maps
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Viewing maps

From the Home screen, tap > Locations. A map opens, showing your current location.
Tap to switch between 2D and 3D views.
Point of interest. Tap to see details, call, get directions, or share.
Your current location.
Tap to use or not use the compass.
This icon will be displayed in place of the compass when you are manually controlling the direction of the map.  
Zoom in button. Tap the screen to show.  
Zoom out button. Tap the screen to show.  
Quick links Tap to show more tabs, such as Footprints and Trips.

Choosing which places of interest to show on the map

 1. While viewing a map, press and then tap View (or More > View).
 2. Choose the points of interest you want or don’t want to see when you’re viewing a map.
  Tip: You can also choose to show or not show footprints and 3D buildings on the map.
 3. Tap Done.

Pinning a location on the map

Pin a favorite location on the map and add it as a footprint, get directions to it, or share it with friends.
 1. While viewing a map, press and hold an area on the map that you want to pin.
 2. Tap and then choose what you want to do.
Tip: To remove all the pins on the map, while viewing a map, press , and then tap Clear pin (or More > Clear pin).

Changing the language of street names and places of interest

 1. While viewing a map, press , and then tap More > Settings > Map > Map language.
 2. Choose one of the following.
  Use native map language Use this if you want to use the local language of the map. For example, if you are looking at a map of Japan, it will use Japanese characters.
  Use language that fits best Use this if you want to use your current language settings. This may not be available for all maps.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง