การสื่อสาร
Reading and replying to an email message
การสื่อสาร

Reading and replying to an email message

 1. From the Home screen, tap > Mail.
 2. Switch to the email account you want to use.
 3. On the email account inbox, tap the email message you want to read.
 4. Choose an action on the bottom of the screen for your email.
  Note: Press to see options for deleting the email message or marking it as unread.

Where are my unread email messages?

The Unread tab contains all your unread email messages. Add it if it does not appear on your screen.
 1. Press and hold a tab. When the screen changes and shows you the area where you can rearrange icons, lift your finger.
 2. Press and hold the Unread tab, and then drag it to its new position.
 3. Press , and then tap the Unread tab.

Saving an email message in the Tasks app

Save an email message in your Tasks list so you can remind yourself when to reply.
 1. Press and hold the email message, and then tap Save as task.
 2. On the New Task screen, enter a name for the task.
 3. Enter other task details, and then tap Save.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง