การสื่อสาร
Sending an email message
การสื่อสาร

Sending an email message

 1. From the Home screen, tap > Mail.
 2. Switch to the email account that you want to use.
 3. Tap .
 4. Fill in one or more recipients.
  Tip: Want to loop in more recipients in a carbon copy (Cc) or blind carbon copy (Bcc) of the email message? Press > Show Cc/Bcc.
 5. Enter the subject, and then compose your message.
 6. To add an attachment, tap Attach and then choose what you want.
  Tip: Writing a high priority email message? Press > Set priority.
 7. Tap Send, or to send it later, tap Save as draft.

Resuming a draft email message

 1. In the email account inbox, tap > Drafts.
 2. Tap the message.
 3. When you finish editing the message, tap Send.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง