แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Setting a song as a ringtone
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Setting a song as a ringtone

Pick a song from your Music library and set it as your ringtone or as ringtone for a favorite contact.

  1. From the Home screen, tap > Music.
  2. Select and play the song that you want to set as a ringtone.
  3. On the Now playing screen, press and then tap Set as ringtone (or More > Set as ringtone) .
  4. Tap Phone ringtone or Contact ringtone. If you select Contact ringtone, choose the contacts you want to associate the ringtone with.

Trimming an MP3 ringtone

Use the Music app's ringtone trimmer if you want to set only a part of the song as ringtone.
  1. On the Now playing screen, press and then tap Set as ringtone > Trim the ringtone.
  2. Drag the trim sliders to the part where you want the ringtone to begin and end.

    For a more precise trimming, tap the left or right arrow buttons . Time markers indicate where you are on the song.

  3. When you're done trimming, tap Set as.
  4. Choose whether to set your trimmed song as your Phone ringtone or Contact ringtone.
Tip: From the Home screen, when you press and then tap Settings > Sound > Phone ringtone, you'll see your trimmed song in the ringtone list.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-music-set_song_as_ringtone