แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sending your photos and videos
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Sending your photos and videos

Send photos and videos to your computer or to another device via email, MMS, or Bluetooth.

Sending photos or videos by email

You can send several photos, videos, or both in an email message. They are added as file attachments in your email.
 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the album that has the photos or videos you want to share.
 3. Tap Share, and then tap Gmail or Mail.
 4. Select the photos or videos you want to share and then tap Next.
 5. Compose your message and then tap (Gmail) or Send (Mail).
Note: If you selected Mail and you have multiple email accounts, the default email account will be used.

Sending a photo or video by MMS

 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the album that has the photos or videos you want to share.
 3. Tap Share > Messages.
 4. Tap the photo or video you want to send. The photo or video is automatically added into the MMS message.
 5. To add another photo or video to your slideshow attachment, tap and then tap Picture or Video.
 6. Compose your message and then tap Send.

Sending photos or videos using Bluetooth

Use Bluetooth to send photos and videos to another device or to your computer.

 1. From the Home screen, tap > Gallery.
 2. Tap the album that has the photos or videos you want to share.
 3. Tap Share > Bluetooth.
 4. Select the photos or videos you want to share and then tap Next.
You’ll be asked to turn on Bluetooth and connect to the receiving Bluetooth device so the files can be sent.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง