การสื่อสาร
Checking your messages
การสื่อสาร

Checking your messages

Depending on your notification settings, HTC Sensation plays a sound, vibrates, or displays the message briefly in the status bar when you receive a new message. A new message icon is also displayed in the status bar.
To open and read the message, you can:
  • Open the Notifications panel, and then tap the new message notification.
  • Go to the Messages app and open the message.

Viewing and saving an attachment from a multimedia message

If you are concerned about the size of your data downloads, check the multimedia message size first before you download it.
Note: When Auto-retrieve in MMS settings is disabled, only the message header is downloaded. To download the entire message, tap the Download button.
  • If there’s a media attachment such as a photo or video in a received message, tap it to view the content.
  • If the attachment is a contact (vCard), tap it to view the contact information, then tap Save to add to your contacts.
  • If the attachment is an appointment or event (vCalendar), tap it to choose the calendar where to save it, and then tap Import.
  • To save the attachment, press and hold the multimedia message, and then choose to save the type of attachment from the options menu.

Saving a text message in the Tasks app

Save a text message in your Tasks list so you can remind yourself when to reply.
  1. On the All messages screen, tap a contact (or phone number) to display the exchange of messages with that contact.
  2. Tap the message you want to save, and then tap Save as task.
  3. Enter a task title and other details.
  4. Tap Save.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
399
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-sensation
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง