Sending a new message

HTC ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈကို အသုံးျပဳရန္ SIM ကဒ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသလား။

မလိုပါ။ HTC ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ သင့္ေဒတာကို သင့္ဖုန္းအေဟာင္းမွ သင့္ဖုန္းသစ္သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ Wi‍-Fi ကို အသုံးျပဳသည္။ သင့္ဖုန္းအေဟာင္းတြင္ HTC လႊဲေျပာင္းတန္ဆာပလာ ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္ရန္ Wi‍-Fi တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသုံးျပဳႏိုင္သည္။
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์