เริ่มต้นใช้งาน
Copying text, looking up information, and sharing
เริ่มต้นใช้งาน

En quoi le mode l'Appareil photo Zoe est-il différent du mode Zoe des téléphones précédents?

Le nouveau mode l'Appareil photo Zoe est une version améliorée de HTC Zoe que vous avez aimé du lancement des téléphones HTC de 2013 de HTC Sense 5 ou 5.5.
  • Maintenant, vous n'avez qu'à utiliser un bouton pratique pour prendre des photos, des vidéos et des prises en rafale.
  • Le mode précédent de Zoe prend un court vidéo MP4 à longueur fixe avec une série de photos. La prise commence 1 seconde avant d'appuyer sur l'obturateur, et poursuit la prise pendant 3 secondes supplémentaires.

    Avec le mode l'Appareil photo Zoe actuel, la prise commence lorsque vous appuyez et maintenez enfoncé l'obturateur. En continuant d'appuyer sur le bouton pour plus de 3 secondes, vous obtenez un enregistrement vidéo avec les prises en rafale pour les 3 premières secondes de la vidéo.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
431
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-rhyme
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-text_selection-copy_lookup_share_text