การตั้งค่าและการบริการ
Wi‑Fi printing
การตั้งค่าและการบริการ

Wi-Fi printing

Connect HTC One X/One X‍+ to a supported printer via Wi-Fi and print out documents, email, photos, and more.
Important: Both printer and HTC One X/One X‍+ must be turned on and connected to the same local network. Connect HTC One X/One X‍+ to the local network using Wi-Fi. To learn how to connect the printer to a local network, refer to your printer user guide.
 1. While in an app (such as Mail or Calendar), open the item you want to print.
 2. Tap > Print (or More > Print).
 3. On the Print screen, tap the printer you want to use.
 4. If there's more than one page to print, set the page range that you want.
  Tip: Tap Advanced to set the page size, print layout, and page orientation, and choose if you want to print in color or black and white.
 5. Tap Print.

You can check the printing details by opening the Notifications panel, and then tapping the item you're printing.

Printing a photo

 1. While in Gallery, open the photo you want to print.
 2. Tap the photo.
 3. Tap > Print , and then tap the printer you want to use.
 4. Tap Print.

You can check the printing details by opening the Notifications panel, and then tapping the item you're printing.

Adding a printer

If your printer does not show up in the list, you must add it.
Important: The printer must be in the same Wi-Fi network that you are using.
 1. From the Print screen, tap Add printer.
 2. Enter the IP address of the printer that you want to add and choose a port. If you do not know the IP address of the printer, ask for help from your network administrator.
 3. Tap Next, and then select the manufacturer and model of the printer.
 4. Tap Save.

The printer appears on the list and you can tap it to print your photo or document.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
440
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-x
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_printer-intro