การสื่อสาร
Managing email messages
การสื่อสาร

Managing email messages

Moving email messages to another folder

 1. Switch to the email account you want to use.
 2. Select the email messages you want to move.
  Note: To select all, select one email message first, and then tap > Select all.
 3. Tap Move to, and then select a folder.

Deleting email messages

 1. Switch to the email account you want to use.
 2. Tap the check buttons of email messages you want to delete.
  Note: To select all, select one email message first, and then tap > Select all.
 3. Tap Delete.

Switching to other mail folders

 1. In an email account inbox, tap > Folder.
 2. Tap the mail folder that contains the messages you want to view.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
438
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-one-s
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง