การตั้งค่าและการบริการ
Forgot your Google Account password?
การตั้งค่าและการบริการ

Forgot your Google Account password?

You need your Google Account password to sync Google Mail (Gmail), Calendar, and Google contacts to your phone. You also need this password to use Google Talk and download apps from Android Market.

If you have forgotten your Google Account password, you can try to recover it by going to the Google website.
  1. On your phone or computer, open your web browser and go to https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd.
  2. Enter the email address or username that you use to sign in to your Google Account.
  3. Complete the word verification process. Enter the characters that you see onscreen and click Submit.
An email will be sent to the alternate email address you provided when you created your Google Account. Follow the instructions in the email to reset your password.
If you don't have an alternate email address or cannot access the email account you used to create your Google Account, you can reset your Google Account after 24 hours by answering the security question for password recovery.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
317
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-hero-android-2.1
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง