การสื่อสาร
Viewing your Gmail Inbox
การสื่อสาร

Viewing your Gmail Inbox

All your received emails are delivered to your Inbox.
From the Home screen, tap > Gmail. Your Gmail inbox then opens.
Archive, delete or label multiple conversations Tap before the email or conversation. Then tap the onscreen buttons at the bottom to choose what to do with the selected messages or conversations.
Display drafts, sent messages, and other labels Tap Inbox at the top left of the screen, and then tap another label (such as Sent, Drafts, or your created label) to view its messages and conversations.
Switch to your other Gmail account Tap the current account at the top right of the screen, and then tap another account you want to switch to.
Refresh the Inbox Press , and then tap Refresh.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง