แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Watching videos
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Watching videos

While browsing an album, tap a video to play it.
Note: Another way to easily get to your videos is to tap from the Homescreen, and then tap Videos.
  • Use the onscreen controls to play, pause, or stop the video.
  • Tap More > Full screen or More > Best fit to toggle between full and best-fit screens.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง