เริ่มต้นใช้งาน
Copying text, looking up information, and sharing
เริ่มต้นใช้งาน

Copying text, looking up information, and sharing

In apps such as the web browser and Mail, you can select text and choose what you want to do with it.

Selecting text

 1. Press and hold on a word.
 2. Drag the start and end markers to highlight the surrounding text you want to select.
Tip: To copy the address of a linked web page, press and hold the link, and then tap Copy link URL.

Copying and pasting text

 1. After you have selected the text you want to copy, tap Copy.

  The selected text is then copied to the clipboard.

 2. In a text entry field (for example while composing an email), press and hold at the point where you want to paste the text.
 3. Tap Paste.

Searching or translating text

 1. After you have selected the text you want to search for or translate, tap .
 2. Tap one of the following tabs:

  Google Search

  Look for related information using Google Search, based on the text that you selected.

  Wikipedia

  Look for related information on Wikipedia, based on the text that you selected.

  Google Translate

  Translate the text to another language.

Sharing text

 1. After you have selected the text you want to share, tap .
 2. Choose where to paste and share the selected text, such as in an email message or Facebook status update.
Related topics
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-text_selection-copy_lookup_share_text