เริ่มต้นใช้งาน
Notifications panel
เริ่มต้นใช้งาน

Notifications panel

When you get a new notification, you can open the Notifications panel to see what event notification or new information you've received. The Notifications panel lets you quickly switch between recently-opened apps, and also lets you easily turn on settings such as Wi-Fi® and Bluetooth.
To open the Notifications panel, press and hold the status bar, then slide your finger downward.

If you have several notifications, you can scroll down the screen to see them all.

Tip: You can also open the Notifications panel on the Home screen by pressing and then tapping Notifications.

Switching between recently opened apps

On the Notifications panel, you can easily access up to eight apps you just recently opened.

  1. Press and hold the status bar, then slide your finger downward to open the Notifications panel.
  2. In the Recent apps section, slide your finger left or right to see recently-opened apps.
  3. Tap an app to open it.
Tip: Press and hold to view recently used apps.

Using Quick Settings

The Quick Settings tab lets you easily turn on Wi-Fi®, Bluetooth, and more, and also provides a quick shortcut to all HTC Explorer settings.
  1. Press and hold the status bar, then slide your finger downward to open the Notifications panel.
  2. Tap the Quick Settings tab.
  3. Tap the check box next to an item to turn it off or on.

Closing the Notifications panel

Press and hold the bottom bar of the Notifications panel, then slide your finger up the screen. Or just press .
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
423
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-explorer
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-notifications-notifications_panel