การสื่อสาร
Viewing and replying to a message
การสื่อสาร

Haben Sie das Display-Entsperrmuster vergessen?

Sollten Sie das Entsperrmuster für das Display vergessen haben, können Sie fünf Mal versuchen, das Telefon zu entsperren. Ist dies nicht erfolgreich, können Sie das Telefon entsperren, indem Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Google-Kontos eingeben.
  1. Geben Sie das Entsperrmuster im Sicherheitsfenster ein.
  2. Nach dem fünften Versuch werden Sie aufgefordert, 30 Sekunden zu warten. Tippen Sie auf OK.
  3. Wenn das Display deaktiviert wird, drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um es wieder zu aktivieren und entsperren Sie anschließend den Bildschirm.
  4. Tippen Sie auf die Schaltfläche Muster vergessen?, wenn diese Schaltfläche eingeblendet wird.
  5. Geben Sie den Namen und das Kennwort Ihres Kontos ein und tippen Sie anschließend auf Anmelden. Sie werden anschließend aufgefordert, ein neues Display-Entsperrmuster zu wählen. Wenn Sie keine Displaysperre mehr verwenden möchten, drücken Sie einfach auf , um das Sicherheits fenster zu schließen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
324
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-hd
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง