แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
About Friend Stream
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

About Friend Stream

With Friend Stream, you can share and get updates from friends in popular social networks in a single feed.
From the Home screen, tap > Friend Stream.

When you tap someone’s status update, you can:

  • Write a comment.
  • Like someone’s Facebook posts.
  • Look at someone’s album photos.

When you tap someone’s photo or name, you can:

  • Check the person’s profile details.
  • Look at the person’s Facebook wall.

Tap to display posts from a particular social network.

Slide to the other tabs to see more options. You can tap > Settings > Edit tabs to customize the Friend Stream tabs.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
449
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-desire-c
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-friend_stream