People

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ပူေသာ/ေႏြးေသာရာသီဥတုတြင္ ေနထိုင္သည္၊ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ဘက္ထရီကို သက္ေရာက္ေစႏိုင္သလား။

ပူေသာရာသီဥတုသည္ ဖုန္းအား မလုံၿခဳံေသာလုပ္ေဆာင္မႈအပူခ်ိန္သို႔ ပိုျမန္ၿပီး ေရာက္ရန္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင့္ဖုန္းအား ေနေရာင္တိုက္႐ိုက္ထိေတြ႕မႈေအာက္တြင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာထားျခင္းမွ ေရွာင္ရွားပါ။ သင့္ဖုန္းသည္ ပူလာၿပီး တို႔ထိရန္ မသင့္ေလ်္ေတာ့ပါက သင့္ဖုန္းကို ပိတ္ၿပီး ၎ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္မသုံးမီ ၎ေအးသြားသည့္တိုင္ေအာင္ ေစာင့္ပါ။
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์