การสื่อสาร
Checking your Mail inbox
การสื่อสาร

Hvordan kan jeg gemme mine filer på microSD-kortet i stedet for på telefonen?

Nogle apps kan indstilles til at gemme filerne på den microSD-kortet.
  1. Gå til Indstillinger og tryk på Hukommelse.
  2. Tryk på Hukommelses indstillinger.
  3. For at sætte alle appsene på listen til at gemme på microSD-kortet, skal du trykke på Opdater alt > SD-kort hukommelse. Eller tryk på en af appsene, og tryk derefter på SD-kort hukommelse.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-mail-inbox