เริ่มต้นใช้งาน
Notifications panel
เริ่มต้นใช้งาน

I live in a hot/warm climate, will this affect my battery?

A hot environment can cause the phone to reach unsafe operating temperatures quicker. Avoid leaving your phone in direct sunlight for long periods. If your phone gets hot and uncomfortable to the touch, turn off your phone and wait until it cools down before you use it again.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-notifications-notifications_panel