Dátum vstupu do platnosti: 20. júla 2011

Vitajte na www.htc.com, „webová lokalita“. Tieto zmluvné podmienky HTC.com sa vzťahujú na vás a spoločnosť HTC so sídlom na adrese 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan (IČO: 16003518) a jej pridružené spoločnosti (ďalej len „HTC“) a predstavujú právnu dohodu, ktorou sa riadi používanie webovej lokality. Webovú lokalitu tvoria webové stránky obsahujúce informácie a zdroje, ktoré poskytuje HTC a niektoré tretie strany – poskytovatelia obsahu. Zmluvné podmienky HTC.com sa vzťahujú len na vaše používanie webovej lokality. Nevzťahujú sa na používanie iných webových lokalít HTC (ako je internetový obchod HTC alebo obchod s príslušenstvom HTC, ktoré môžu byť v niektorých krajinách k dispozícii), produktov, softvéru alebo služieb a nemenia a neupravujú sa nimi žiadne iné zmluvy, ktoré ste so spoločnosťou HTC uzavreli, alebo uzavriete v budúcnosti. Spoločnosť HTC vám ponúka prístup na webovú lokalitu pod podmienkou, že budete súhlasiť s týmito zmluvnými podmienkami HTC.com vrátane vášho súhlasu s vyhlásením o ochrane osobných údajov a s pravidlami správania HTC v znení podľa posledných zmien a doplnení, ktoré tvoria súčasť týchto zmluvných podmienok HTC.com (spoločne ďalej ako „podmienky“) a ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej lokality. „Vy“ znamená osobu, ktorá vstupuje na webovú lokalitu alebo má prístup k službám poskytovaným prostredníctvom webovej lokality (ďalej len „služby“).

Vyhlásenie HTC o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o postupoch spoločnosti HTC v súvislosti so zhromažďovaním a používaním vašich údajov a informácií o vašom používaní webovej lokality. Súhlasíte, že spoločnosť HTC v súlade s jej vyhlásením o ochrane osobných údajov môže zhromažďovať, používať, zverejňovať, prenášať a ukladať informácie týkajúce sa vás a vášho účtu súvisiaceho so službami s cieľom prevádzkovať a poskytovať služby webovej lokality. Máte právo aktualizovať, meniť alebo vymazať svoje osobné údaje v súlade s vyhlásením o ochrane osobných údajov. Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom webovej stránky, sa môžu uchovávať a spracúvať na Taiwane a v inej krajine, v ktorej má HTC alebo jej poskytovatelia služieb svoju prevádzku. Využívaním tejto webovej lokality súhlasíte s prenosom, zaznamenávaním a ukladaním údajov za hranicami krajiny, v ktorej sídlite. Hoci spracovanie údajov môže prebiehať pod inou jurisdikciou, prístup k nim si môžu vyžiadať súdy, orgány činné v trestnom konaní a orgány národnej bezpečnosti. Prečítajte si vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Než vstúpite na webovú lokalitu alebo ju začnete využívať, prečítajte si poriadne tieto podmienky. Kliknutím na políčko, ktoré označuje váš súhlas s týmito podmienkami, alebo iným prístupom na webovú lokalitu alebo iným používaním webovej lokality (v krajinách, kde súhlas prostredníctvom takéhoto prístupu alebo používania povoľuje zákon) súhlasíte, že sa budete riadiť týmito podmienkami. Ak nemáte v úmysle riadiť sa týmito podmienkami, nevyjadrujte súhlas s podmienkami ani nevstupujte na webovú lokalitu alebo ju nepoužívajte. Webová lokalita nie je zameraná na deti do 13 rokov, ani pre ne nie je určená. Ak máte menej ako 13 rokov, nemali by ste vstupovať na túto webovú lokalitu ani využívať služby a nemali by ste spoločnosti HTC poskytovať žiadne informácie o vás, vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy (a to ani priamo, ani na výveskách webovej lokality, na blogoch atď.). Ak sa chcete prihlásiť o členstvo v klube, ako je e-Club alebo YouClub, alebo ak chcete využívať výhody takéhoto členstva, musíte mať aspoň 13 rokov a viac. Svojou prihláškou o členstvo v klube, ako je e-Club alebo YouClub, alebo využívaním výhod takéhoto členstva potvrdzujete, že máte 13 rokov alebo viac. Ak ste dosiahli alebo prekročili vek 13 rokov, ale ešte ste nedosiahli vek dospelosti, ako ho stanovujú vaše miestne právne predpisy (vo väčšine krajín je to vek 18 rokov), než sa rozhodnete, či vstúpite na túto webovú lokalitu a poskytnete spoločnosti HTC svoje osobné údaje, mali by ste si so svojím rodičom alebo poručníkom prečítať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a uistiť sa, že ste mu obaja porozumeli. Rodičia alebo poručníci by mali dozerať na to, ako ich deti používajú internet a mobilné alebo iné zariadenia. Pre osoby žijúce v Španielsku sa predchádzajúce vekové obmedzenie týka detí do 14 rokov. Pre osoby žijúce vo Vietname sa predchádzajúce vekové obmedzenie týka detí do 15 rokov. Pre osoby žijúce v Holandsku sa predchádzajúce vekové obmedzenie týka detí do 16 rokov. Pre osoby žijúce vo Francúzsku sa predchádzajúce vekové obmedzenie týka detí do 18 rokov. HTC si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky v súlade s časťou 18.

 1. Dodatočné podmienky vám môžu byť predložené v súvislosti s vaším používaním webovej lokality alebo konkrétnej funkcie webovej lokality, alebo s preberaním materiálov z webovej lokality alebo prostredníctvom služby. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky dodatočné podmienky, na ktoré tieto podmienky odkazujú a ktoré tvoria ich súčasť. Ak nesúhlasíte s dodatočnými podmienkami, nepoužívajte alebo nekupujte konkrétnu funkciu, na ktorú sa vzťahujú dodatočné podmienky (ak sa podmienky vzťahujú len na konkrétne funkcie), alebo prestaňte používať webovú lokalitu a zatvorte každý súvisiaci účet týkajúci sa služby. Vzťahovať sa na vás môžu aj dodatočné zmluvné podmienky tretích strán, ktoré môžu platiť v prípade, že si zakúpite produkty či služby alebo budete používať či preberať softvér tretích strán.

 2. Heslá, zodpovednosť za elektronické úkony. Niektoré aktivity na tejto webovej lokalite si vyžadujú, aby ste sa zaregistrovali prostredníctvom mena používateľa a hesla [napr. s cieľom pripojiť sa ku klubu, ako je e-Club alebo YouClub (ak sú vo vašej krajine dostupné), alebo s cieľom uverejňovať príspevky v časti webovej lokality pre podporu komunity]. Pri registrácii musíte HTC poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie. Súhlasíte, že budete zachovávať a že nesiete zodpovednosť za zachovávanie dôvernosti v súvislosti s vaším heslom a menom používateľa. Súhlasíte s tým, že na základe vášho mena používateľa a hesla používaných na webovej lokalite môže HTC prisúdiť ich používanie vašej osobe a že budete právne zodpovedať za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia v rámci vášho účtu. Súhlasíte s tým, že v prípade neoprávneného použitia vášho účtu alebo v prípade akéhokoľvek porušenia bezpečnosti o tom bezodkladne informujete HTC na e-mailovej adrese uvedenej v časti 18.

 3. Používanie webovej lokality. Prístup na webovú lokalitu sa poskytuje dočasne a webovú lokalitu môžete používať, keď je k dispozícii. Webová lokalita nemusí byť vždy k dispozícii. V jej prevádzke môžu nastať prerušenia alebo predĺžené obdobia nedostupnosti. HTC si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia meniť alebo odstraňovať a obmedzovať alebo zabraňovať prístupu na niektoré alebo na všetky časti webovej lokality (vrátane ľubovoľných funkcií webovej lokality).

 4. Vaše správanie. Webová lokalita môže obsahovať komunikačné prvky (ako sú blogy, fóra podpory atď.), ktorých cieľom je umožniť vám komunikáciu so spoločnosťou HTC a so širokou verejnosťou. Súhlasíte, že webovú lokalitu budete používať len na uverejňovanie, odosielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sú primerané a súvisia s účelom webovej lokality. Webovú lokalitu nesmiete zneužívať tým, že na ňu vedome zavlečiete vírusy, trójske programy, počítačové červy, logické bomby alebo iný materiál, ktorý je zákerný alebo technicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na webovú lokalitu ani na žiadny zo serverov, počítačov alebo na akékoľvek databázy súvisiace s webovou lokalitou. Nesmiete sa pripájať na webovú lokalitu prostredníctvom DoS alebo DDoS útoku. Súhlasíte, že pri používaní webovej lokality sa nezapojíte ani sa nepokúsite zapojiť do žiadnych nesprávnych použití uvedených v tomto bode a stanovených v pravidlách správania. Ak porušíte ustanovenia tejto časti, môžete sa tým dopustiť aj trestného činu. HTC nahlási každé takéto porušenie príslušným orgánom na presadzovanie práva a bude s nimi spolupracovať tým, že im poskytne vaše meno a akékoľvek podstatné údaje, ktoré o vás má HTC k dispozícii. V prípade takéhoto porušenia sa s okamžitou platnosťou ruší vaše právo používať webovú lokalitu.
  V prípade, že HTC získa podozrenie na porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto časti, môže začať súdne konanie proti narušiteľom a bude spolupracovať s orgánmi na presadzovanie práva pri vedení súdneho konania proti narušiteľom. Súhlasíte, že budete s HTC spolupracovať pri vyšetrovaní podozrení na porušenie týchto ustanovení. HTC si vyhradzuje právo inštalovať, zavádzať, riadiť a prevádzkovať jeden alebo viacero softvérov, monitorovania alebo iných riešení na pomoc pri identifikácii alebo sledovaní aktivít, ktoré HTC považuje za nezákonné alebo za porušenie týchto podmienok, a to v miere, v akej takéto opatrenia povoľujú platné právne predpisy.

 5. Materiály tretích strán. Webová lokalita môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán (ďalej len „prepojené lokality“). HTC nemá kontrolu nad prepojenými lokalitami a za žiadnu z nich nenesie zodpovednosť. HTC tieto prepojenia poskytuje ako pomôcky a uvedenie akéhokoľvek prepojenia neznamená, že HTC tieto lokality podporuje alebo je s jej prevádzkovateľmi v nejakom spojení. Na prepojené lokality vstupujete na svoje vlastné riziko. Pri používaní služby ponúkanej prostredníctvom tejto webovej lokality si okrem toho môžete do svojho telefónu prevziať obsah, ktorý poskytujú tretie strany, alebo môžete pristupovať k službám a na prepojené lokality poskytované tretími stranami, ako sú partneri prevádzkujúci sociálne médiá, operátori bezdrôtových služieb a výrobcovia softvérových aplikácií tretích strán. Ak prostredníctvom internetu, či už priamo alebo nepriamo cez túto webovú lokalitu alebo službu, získate niečo od tretej strany, vrátane, ale neobmedzujúc sa na telefónne zvonenia, hudbu, aplikácie, burzové informácie, spravodajstvo, predpovede počasia a ďalší obsah alebo iné materiály a informácie na používanie na vašom telefóne a na webovej lokalite alebo s nimi (ďalej len „“materiály tretích strán”), vyjadrujete týmto porozumenie, že takéto materiály tretích strán získavate od tretej strany a nie od HTC. V súvislosti s materiálmi tretích strán vstupujete do vzťahu s dodávateľom a nie s HTC. Je vašou zodpovednosťou prečítať si politiky ochrany osobných údajov a podmienky používania vzťahujúce sa na služby tretích strán, prepojené lokality a materiály tretích strán. Všetky nároky, ktoré by ste mohli mať v súvislosti so službami tretích strán, prepojenými lokalitami a materiálmi tretích strán, budete vznášať voči ich dodávateľom a nie voči HTC.

 6. Upozornenie týkajúce sa presnosti informácií. Táto webová lokalita je určená na predstavenie súčasných služieb a produktov HTC, hoci niektoré informácie môžu byť zastarané. Webová lokalita sa môže kedykoľvek meniť bez predchádzajúceho upozornenia a môže obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo vynechané časti textu. Farby, ktoré vidíte (napr. farby produktu) na webovej lokalite, môžu závisieť od špecifikácií a nastavení vášho počítača a nemusia presne zachytávať skutočné farby. Týmto súhlasíte s tým, že sa nebudete spoliehať na informácie nachádzajúce sa na tejto webovej lokalite, ktoré sa poskytujú len pre vašu informáciu.

 7. Používateľský obsah. Webová lokalita môže obsahovať komunikačné prvky (ako sú blogy, fóra podpory atď.), ktorých cieľom je umožniť používateľom komunikáciu so spoločnosťou HTC a so širokou verejnosťou, a obsah na webovú lokalitu alebo jednotlivé služby môžu uverejňovať aj používatelia. “Používateľský obsah” sú všetky informácie, grafický obsah, texty, obrázky, softvér, zvukové súbory, videá, oznámenia a ďalšie materiály vrátane všetkých metaúdajov spojených s ľubovoľným obsahom, ktoré na webovej lokalite alebo v rámci jednotlivých služieb uverejnili používatelia webovej lokality (okrem spätnej väzby vymedzenej v časti 9. Žiaden používateľský obsah sa nebude považovať za dôverný ani za chránený autorským právom. Za všetok používateľský obsah, ktorý odovzdávate, preberáte, uverejňujete, posielate e-mailom, prenášate, ukladáte alebo inak sprístupňujete vy alebo prostredníctvom vášho účtu, nesiete výlučnú zodpovednosť vy. HTC nemôže kontrolovať používateľský obsah uverejnený alebo prenesený prostredníctvom webovej lokality a neručí za presnosť, integritu ani za kvalitu používateľského obsahu. Hoci HTC vopred nekontroluje používateľský obsah, vyhradzuje si právo určiť, či je používateľský obsah vhodný a v súlade s platnými podmienkami, a môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia používateľský obsah predbežne skontrolovať, filtrovať, obmedziť, zablokovať, premiestniť, odmietnuť, upraviť alebo odstrániť. HTC nenesie žiadnu zodpovednosť za používateľský obsah. HTC neručí za bezpečnosť ani za dostupnosť používateľského obsahu, ktorý sa prenáša alebo ukladá prostredníctvom webovej lokality alebo jednotlivých služieb, a nezaručuje, že bude sledovať prístup alebo používanie webovej lokality alebo jednotlivých služieb. HTC vám odporúča, aby ste neuverejňovali a nikomu neposkytovali citlivé osobné informácie.

 8. Licencia k používateľskému obsahu. HTC si nerobí nárok na vlastníctvo používateľského obsahu, ktorý odošlete alebo sprístupníte pomocou webovej lokality alebo súvisiacej služby. Odovzdaním, uverejnením alebo prenosom používateľského obsahu a/alebo osobných informácií do oblasti webovej lokality, ku ktorej majú prístup aj ostatní používatelia alebo verejnosť, však HTC a členom verejnosti na celom svete, ktorí majú prístup k tomuto používateľskému obsahu, dávate bezplatnú, neexkluzívnu licenciu na používanie, prenos, distribúciu, kopírovanie, upravovanie, prispôsobovanie, poskytovanie tretím stranám, zverejňovanie, preklad, verejné prehrávanie a verejné zobrazovanie daného používateľského obsahu a na zverejnenie vášho mena a ďalších osobných informácií týkajúcich sa tohto používateľského obsahu. HTC môže zverejniť vašu identitu (ak ju pozná) akejkoľvek tretej strane, ktorá tvrdí, že materiál, ktorý ste uverejnili alebo odovzdali na webovú lokalitu, porušuje ich práva duševného vlastníctva alebo ich právo na súkromie. Odoslaním, uverejnením alebo prenosom používateľského obsahu do oblastí webovej lokality, ktoré sú prístupné aj iným používateľom alebo verejnosti, vyjadrujete a zaručujete sa, že ste vlastníkom tohto používateľského obsahu alebo že máte oprávnenie tento obsah rozširovať (vrátane súhlasu požadovaného v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov) a že používanie a zverejňovanie používateľského obsahu nie je v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi. Vyjadrujete, že rozumiete, že HTC s cieľom zabezpečovať webovú lokalitu a všetky súvisiace služby a poskytovať na nich váš používateľský obsah môže preniesť váš používateľský obsah viacerými verejnými sieťami, médiami a môže reprodukovať, upravovať a meniť váš používateľský obsah, môže ukladať a získavať používateľský obsah, môže ho sprístupňovať používateľom a ďalším členom verejnosti a môže ho meniť a dopĺňať tak, aby bol v súlade s technickými a inými požiadavkami súvisiacimi s prevádzkou tejto webovej lokality. HTC nemá povinnosti ani nenesie zodpovednosť voči tretím stranám v súvislosti s obsahom alebo s presnosťou akýchkoľvek materiálov, ktoré uverejníte vy alebo iný používateľ na webovej lokalite. HTC má právo odstrániť akýkoľvek materiál alebo uverejnený príspevok na webovej lokalite bez udania dôvodu vrátane prípadu nesúladu s pravidlami správania.

 9. Spätná väzba. Súhlasíte, že v prípade, keď spoločnosti HTC odošlete alebo poskytnete návrhy na zlepšenie produktov a služieb HTC (ďalej len „“spätná väzba”), týmto odoslaním alebo poskytnutím návrhov na HTC účinne a neodvolateľne prenášate všetky práva, nároky a záujmy v celosvetovej mierke týkajúce sa spätnej väzby a zriekate sa práva na honorár alebo autorskú odmenu od HTC a v miere, v ktorej to povoľujú platné právne predpisy, sa vzdávate všetkých morálnych práv, ktoré máte v súvislosti so spätnou väzbou. Okrem toho sa účinne a neodvolateľne zriekate nárokov a súhlasíte, že si nikdy nebudete uplatňovať nijaké nároky voči spoločnosti HTC alebo voči nástupníckym spoločnostiam HTC v súvislosti so spätnou väzbou, ktorú ste odoslali alebo poskytli HTC. Okrem toho súhlasíte s tým, že toto postúpenie a zrieknutie sa práv sa stáva účinným bez toho, aby bolo potrebné podniknúť ďalšie opatrenia alebo uzavrieť s vami akúkoľvek ďalšiu dohodu.

 10. Obsah, vlastnícke práva, licencie, aktualizácie spoločnosti HTC. „Obsah HTC“ sú všetky informácie, grafický obsah, texty, obrázky, softvér, zvukové súbory, videá, oznámenia a ďalšie materiály (vrátane všetkých metaúdajov spojených s ľubovoľným obsahom), ktoré vám v súvislosti s webovou lokalitou poskytuje HTC a držitelia licencií poskytnutých spoločnosti HTC. HTC a držitelia licencií poskytnutých HTC sú vlastníkmi celého obsahu HTC vrátane výberu a usporiadania obsahu HTC a vzhľadu a charakteru webovej lokality. HTC a držitelia licencií poskytnutých HTC sú vlastníkmi všetkých zákonných práv, nárokov a náležitostí webovej lokality a nachádzajúcich sa na nej, obsahu HTC a akéhokoľvek softvéru (vrátane ich aktualizácií a nových verzií), ktoré vám poskytujú ako súčasť používania webovej lokality alebo v súvislosti s jej používaním (ďalej len „“softvér”) vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a iných vlastníckych práv, ktoré sa na tento obsah vzťahujú. HTC vám udeľuje osobnú, neexkluzívnu, neprenosnú a obmedzenú licenciu na používanie softvéru v podobe, v akej vám ho HTC poskytuje v rámci služby a v súlade s týmito podmienkami. HTC vám môže z času na čas poslať aktualizácie softvéru, ktorý sa môže automaticky prevziať a inštalovať do vášho zariadenia. Tieto aktualizácie môžu obsahovať opravy chýb, zlepšenia funkcií, zlepšenia alebo nové verzie softvéru. Týmto súhlasíte, aby vám HTC automaticky poskytovala tieto aktualizácie a že ich podľa potreby budete prijímať a inštalovať na svoje zariadenie.

 11. Bez záruk. Webová lokalita, prepojené lokality, obsah, materiály tretích strán a služby vrátane, okrem iného, aktualizácií a nových verzií softvéru inštalovaného na vašom telefóne HTC, ktorý preberáte do svojich zariadení HTC z webovej lokality, sa poskytujú v podobe, „AKO SÚ“, „SO VŠETKÝMI CHYBAMI“ a „AKO SÚ K DISPOZÍCII“, a celé riziko týkajúce sa uspokojivej kvality, výkonu, dostupnosti, bezpečnosti, presnosti a úsilia nesiete vy, a to v miere, ktorú povoľujú platné právne predpisy. HTC a jej dodávatelia neposkytujú nijaké vyjadrenia, záruky ani podmienky, výslovné, predpokladané ani zákonné vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk týkajúcich sa predajnosti alebo uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, nároku alebo nedodržania zmluvy. HTC, jej dodávatelia a držitelia licencií poskytnutých HTC konkrétne nezaručujú, že (I) webová lokalita bude spĺňať vaše požiadavky; (II) webová lokalita alebo služby sa budú poskytovať nepretržite, včas a že budú bezpečné alebo bez chýb; (III) všetky informácie, ktoré získate prostredníctvom webovej lokality alebo služieb budú presné alebo spoľahlivé; alebo (IV) všetky nedostatky alebo chyby softvéru, ktorý vám bol poskytnutý prostredníctvom webovej lokality, budú napravené. HTC nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody spôsobené útokmi typu DDoS, vírusmi alebo inými technickými škodlivými prostriedkami, ktoré môžu infikovať váš počítač, telefón, počítačové programy, dáta alebo iné proprietárne materiály v dôsledku vášho spôsobu používania webovej lokality alebo ktoré sú výsledkom preberania ľubovoľného materiálu, ktorý je dostupný na webovej lokalite alebo na akejkoľvek prepojenej lokalite. Ku každému obsahu a ďalším materiálom, ktoré preberáte alebo získavate prostredníctvom webovej lokality, pristupujete na vlastné riziko a za každú škodu spôsobenú na vašom zariadení alebo za stratu dát alebo za obsah, ktorý je výsledkom preberania ľubovoľného materiálu, nesiete výlučnú zodpovednosť len vy. HTC netvrdí ani nezaručuje, že webová lokalita alebo jej funkcie či časti sú dostupné alebo vhodné na používanie kdekoľvek na svete. Za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov v súvislosti s vaším prístupom na webovú lokalitu a s jej používaním nesiete zodpovednosť vy. Podľa vašich miestnych právnych predpisov môžete mať dodatočné spotrebiteľské práva, ktoré sú týmito podmienkami nedotknuté. Konkrétne v rozsahu, v akom miestne právne predpisy vyjadrujú zákonné podmienky, ktoré nemožno vylúčiť, sa tieto podmienky považujú za súčasť tohto dokumentu, ale zodpovednosť HTC za porušenie týchto zákonných predpokladaných podmienok je obmedzená v súlade s platnými právnymi predpismi a v rozsahu, aký povoľujú tieto právne predpisy.

 12. Odmietnutie určitých škôd. HTC alebo jej dodávatelia v maximálnej prípustnej miere podľa právnych predpisov v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť a) za žiadne následné, osobitné, náhodné, nepriame alebo trestné škody; alebo b) za škody v dôsledku obchodnej straty alebo straty dôverných alebo iných informácií, prerušenia obchodnej činnosti, osobného zranenia, škody spôsobenej na majetku, straty súkromia, nesplnenia povinností vyplývajúceho z dobrej viery alebo rozumnej starostlivosti alebo nedbalosti, v bodoch a) a b) vyplývajúcich z týchto podmienok, webovej lokality, vášho používania webovej lokality, prepojených lokalít, obsahu HTC, materiálov tretích strán alebo služieb, a to ani v prípade, že HTC alebo jej dodávatelia boli informovaní o možnosti takýchto škôd. Právne predpisy v niektorých krajinách nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody alebo za škody v dôsledku osobného zranenia, takže uvedené obmedzenia alebo vylúčenia zodpovednosti za škody sa nemusí vzťahovať na vás.

 13. Obmedzenie zodpovednosti a výhradné prostriedky nápravy. V maximálnej prípustnej miere podľa právnych predpisov je zodpovednosť HTC a jej dodávateľov stanovená ako maximálna súhrnná zodpovednosť a vaším výhradným prostriedkom nápravy podľa týchto podmienok za všetky škody, zranenia, poškodenie majetku a straty vyplývajúce z akýchkoľvek nárokov a súdnych konaní vyplývajúcich z týchto podmienok, webovej lokality, prepojených lokalít, obsahu HTC, materiálov tretích strán, služieb alebo vášho používania webovej lokality je kompenzácia skutočných škôd, ktoré vám vznikli konaním v primeranej dôvere k tejto webovej lokalite, a to v maximálnej výške päť dolárov (5,00 USD). Existencia viacerých nárokov alebo súdnych konaní v rámci týchto podmienok, webovej lokality, prepojených lokalít, obsahu HTC, materiálov tretích strán alebo služby alebo v súvislosti s nimi v žiadnom prípade nezväčšuje ani nerozširuje obmedzenie týkajúce sa maximálnej výšky odškodného. V maximálnej miere, ktorá je povolená platnými právnymi predpismi, je uvedené odškodné vašou jedinou náhradou.
  Právne predpisy niektorých krajín nepovoľujú niektoré ustanovenia zmluvných podmienok. Ak sa súd v príslušnej jurisdikcii bude domnievať, že výška uvedeného obmedzenia zodpovednosti je nevymáhateľná, ustanovenie sa nebude uplatňovať a slová „v maximálnej výške päť dolárov (5,00 USD)“ sa nahradia slovami „do výšky hodnoty transakcie, v súvislosti s ktorou vznikla zodpovednosť“.
  Žiadne ustanovenie tejto časti 13 sa nevykladá ako vylúčenie zodpovednosti, ktoré je v rámci prevládajúcej legislatívy zakázané, ale akýkoľvek zákonný nárok sa bude považovať za obmedzený (ak vôbec) v rozsahu, ktorý je povolený takýmito právnymi predpismi.

 14. Odškodnenie. Zaväzujete sa chrániť a odškodniť HTC, jej riaditeľov, predstaviteľov, zamestnancov, zástupcov, partnerov, dodávateľov a držiteľov licencií poskytnutých HTC a nebudete ich považovať za zodpovedných v prípade nárokov alebo požiadaviek tretích strán vrátane oprávnených poplatkov právnym zástupcom týkajúcich sa alebo vyplývajúcich a) z akéhokoľvek používateľského obsahu odoslaného, uverejneného, prenášaného alebo inak sprístupneného v rámci vášho účtu pomocou webovej lokality alebo služby; b) z vášho používania webovej lokality alebo služieb a z aktivít vyskytujúcich pri používaní informácií z vášho účtu; c) z akéhokoľvek porušenie týchto podmienok z vašej strany a d) z vášho porušenia práv tretích osôb. Toto odškodnenie ostáva v platnosti aj po zrušení alebo ukončení doby platnosti podmienok a vášho používania webovej lokality alebo služieb.

 15. Nezávislé prostriedky náhrady. Vylúčenie odškodnenia v rámci časti 12 nesúvisí s výhradnými prostriedkami nápravy v rámci časti 13 a ostáva v platnosti, aj keď zlyhá zásadný účel výhradných prostriedkov nápravy alebo sa tieto prostriedky považujú za nevymáhateľné. Každé z obmedzení zodpovednosti stanovených v častiach 12 a 13 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či nárok na odškodnenie vyplýva a) z porušenia dohody; b) z porušenia záruky; c) z chyby alebo priestupku vrátane nedbalosti a uvedenia do omylu; d) z absolútnej zodpovednosti alebo e) z inej príčiny, a to v rozsahu, v ktorom vylúčenia a obmedzenia nie sú zakázané platnými právnymi predpismi.

 16. Upozornenie na autorské práva a postupy ukončenia. Súhlasíte dodržiavať práva duševného vlastníctva spoločnosti HTC a tretích strán. Ak sa domnievate, že materiály, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite, porušujú autorské práva akejkoľvek tretej strany, informujte o tom zástupcu HTC pre autorské práva prostredníctvom oznamovacieho postupu opísaného na stránke Autorské práva a duševné vlastníctvo. HTC môže po prijatí oznámenia odstrániť akýkoľvek materiál, ktorý potenciálne porušuje autorské práva, alebo znefunkčniť prístup k takémuto materiálu. HTC má právo zrušiť každý účet alebo právo na prístup na webovú lokalitu z dôvodu porušenia autorských práv HTC alebo iných osôb držiteľom účtu alebo osobou vstupujúcou na webovú lokalitu.

 17. Platné zákony a fórum. Bez ohľadu na konflikt s princípmi práva, ak žijete a) v Severnej alebo Južnej Amerike, tieto podmienky, ich výklad a námietky voči porušeniu sa riadia právnymi predpismi štátu Washington v USA a b) kdekoľvek inde, tieto podmienky, ich výklad a námietky voči porušeniu sa riadia právnymi predpismi Taiwanu (Čínskej republiky). Všetky ďalšie nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľov, zákonov proti nečestnej konkurencii a občiansko-právnych sporov podliehajú zákonom štátu, v ktorom v USA žijete, alebo ak žijete mimo USA, zákonom krajiny, do ktorej smerujeme vaše služby. V prípade, že žijete v Severnej alebo v Južnej Amerike, vy a HTC súhlasíte s tým, že všetky spory, nároky a žaloby súvisiace so službami alebo s týmito podmienkami budete riešiť výhradne v jurisdikcii súdov nachádzajúcich sa v okrese King County v štáte Washington, USA. V prípade, že žijete v inom regióne, vy a HTC súhlasíte s tým, že všetky spory, nároky a žaloby súvisiace so službami alebo s týmito podmienkami budete riešiť výhradne v jurisdikcii okresného súdu v Tchaj-pej na Taiwane. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru na tieto podmienky sa výslovne vylučuje. Zaväzujete sa, že nebudete používať ani vyvážať nič získané z tejto webovej lokality alebo zo služieb (vrátane softvéru), čo by bolo v rozpore so zákonmi a právnymi predpismi o vývoze USA alebo inej krajiny, alebo v rozpore s týmito podmienkami. Pokiaľ nasledujúce obmedzenie nie je zakázané platnými právnymi predpismi, akýkoľvek nárok alebo predmet žaloby vyplývajúce z týchto podmienok alebo používania webovej lokality alebo služby alebo s nimi súvisiace sa musia podať do jedného (1) roka od vzniku predmetu žaloby, inak budú neplatné.

 18. Zmena podmienok. HTC si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky. Aktualizovaná verzia nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia, pokiaľ sa v aktualizovaných podmienkach nestanovuje inak. Najnovšiu verziu podmienok si môžete prečítať na adrese www.htc.com. Váš súhlas s týmito podmienkami vyjadrený tým, že označíte políčko (ak vám bude poskytnuté), alebo vaše ďalšie používanie webových stránok po nadobudnutí platnosti aktualizovanej verzie týchto podmienok predstavujú váš záväzný súhlas s aktuálnou verziou podmienok. V prípade, že nesúhlasíte s aktuálnou verziou podmienok, musíte okamžite ukončiť svoju registráciu a/alebo prestať používať webovú lokalitu.

 19. Ukončenie. Máte právo kedykoľvek zrušiť registráciu svojho účtu alebo prestať používať webovú lokalitu. HTC si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zrušiť tieto podmienky a ukončiť váš prístup na webovú lokalitu alebo na jej časť vrátane prístupu k službám. Časti 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, a 23 ostávajú v platnosti aj po ukončení.

 20. Oznámenia. HTC vám môže poskytnúť všetky oznámenia (vrátane oznámení o súdnom konaní), ktoré je povinná poskytnúť zákonom predpísaným spôsobom vrátane uverejnenia oznámenia na webovej lokalite alebo odoslaním oznámenia na ktorúkoľvek e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú ste poskytli HTC. Súhlasíte s tým, že budete aktualizovať zmeny týkajúce sa e-mailovej alebo poštovej adresy a že budete sledovať oznámenia uverejnené na webovej lokalite. Súhlasíte s tým, že oznámenie súvisiace s HTC pošlete poštou na „adresu pre právne oznámenia“ spoločnosti HTC:
 21. HTC Corporation
  Do pozornosti: Právne oddelenie.
  23 Xinghua Road
  Taoyuan District
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Kópia:
  HTC America, Inc.
  Do pozornosti: Právne oddelenie
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
 22. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že súd v príslušnej jurisdikcii rozhodne, že časť týchto podmienok je neplatná alebo nevymáhateľná, nahradí takéto ustanovenie platným a vymáhateľným ustanovením, ktoré čo najviac zodpovedá cieľu pôvodného ustanovenia a zvyšok týchto podmienok ostane v platnosti bez zmeny. Názvy jednotlivých častí týchto podmienok sa používajú len na zjednodušenie orientácie zmluvných strán a nemajú ani právny, ani zmluvný význam. HTC môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia postúpiť tieto podmienky, v ich celistvosti alebo ich časť, vašej osobe. Nesmiete ďalej postupovať tieto podmienky ani nesmiete postupovať, prenášať alebo sublicencovať svoje práva, ak nejaké v súvislosti s webovou lokalitou máte. Nečinnosť spoločnosti HTC v súvislosti s porušením podmienok, ktorého ste sa dopustili vy alebo iné osoby, neruší právo HTC konať v súvislosti s nasledujúcimi alebo podobnými porušeniami týchto podmienok. Tieto podmienky (vrátane vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pravidiel správania a všetkých ďalších pripojených podmienok) tvoria úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou HTC v súvislosti s používaním webovej lokality. Tieto podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo dočasné oznámenia medzi vami a HTC týkajúce sa webovej lokality. Preklad týchto podmienok sa spravil pre miestne potreby. Ak vznikne rozpor medzi anglickým a akýmkoľvek inojazyčným znením, prednosť získa anglická verzia podmienok.

 23. Podpora. HTC neposkytuje zákaznícku podporu pre webovú lokalitu ani pre žiadnu funkciu či službu dostupnú prostredníctvom webovej lokality s výnimkou prípadov, keď HTC uverejní na webovej lokalite oznámenie, že ponúka zákaznícku podporu pre konkrétnu časť webovej lokality.

 24. Upozornenia na autorské práva a ochranné známky. S výnimkou používateľského obsahu patria autorské práva na všetok obsah ponúkaný v súvislosti s webovou lokalitou spoločnosti © 2011 HTC Corporation a/alebo jej dodávateľom, 23 Xinghua Road, Taoyuan District, Taoyuan City 330, Taiwan Všetky práva vyhradené. Všetok softvér a obsah poskytovaný na webovej lokalite je chránený zákonmi a medzinárodnými zmluvami na ochranu autorských práv a duševného vlastníctva. HTC a/alebo jej dodávatelia sú vlastníkmi nárokov, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva v rámci webovej lokality, obsahu HTC, spätnej väzby a akéhokoľvek softvéru (vrátane všetkých aktualizácií a nových verzií, ktoré preberáte do svojho zariadenia HTC prostredníctvom webovej lokality). Logo HTC, logo HTC Quietly Brilliant a ďalšie názvy produktov a služby HTC, na ktoré sa odkazuje na webovej lokalite, sú chránené známky spoločnosti HTC. Všetky ďalšie názvy spoločností, názvy produktov a služieb a logá, na ktoré sa odkazuje na webovej lokalite, môžu byť chránenými známkami ich príslušných vlastníkov.