Dátum vstupu do platnosti: 20. júla 2011

V spoločnosti HTC rozumieme, aké dôležité je chrániť vaše súkromie a bezpečnosť. Chápeme, že bezpečné produkty sú zásadne dôležité pre zachovanie vašej dôvery voči nám pri poskytovaní našich produktov a služieb.

Tieto produkty sú čoraz viac kombináciou inovácií spoločnosti HTC a partnerov, s ktorými spolupracujeme. Zabezpečenie celého systému je preto spoločným úsilím, do ktorého sme zapojení my, naši partneri a externí nadšenci pre bezpečnosť.

Veríme v koncepciu zodpovedného zverejňovania, ktorá kladie na prvé miesto záujmy konečných spotrebiteľov, a riadime sa jej princípmi. Zodpovedné zverejňovanie znamená, že našich partnerov neverejne informujeme o každom bezpečnostnom nedostatku a umožníme im čo najskôr tieto nedostatky odstrániť, a to skôr než o nich informujeme verejnosť. Kým sa pracuje na odstraňovaní problému, informujeme spotrebiteľov o možnom riziku, ale len spôsobom, ktorý nezvyšuje celkové riziko konečných spotrebiteľov.

Ak zistíme bezpečnostné nedostatky v našich produktoch alebo službách, odporúčame strane, ktorá o probléme informuje, aby tiež postavila záujmy konečných spotrebiteľov na prvé miesto a riadila sa koncepciou zodpovedného zverejňovania.

Ak sa domnievate, že ste odhalili bezpečnostný nedostatok v produkte HTC alebo v rámci služieb HTC, alebo ak chcete nahlásiť bezpečnostný incident, pošlite e-mail na adresu: security@htc.com. Nezabudnite uviesť podrobné zhrnutie problému vrátane názvu produktu a povahy problému, ktorý ste odhalili. Presvedčte sa, že ste uviedli aj e-mailovú adresu, na ktorú vám môžeme napísať v prípade, ak by sme potrebovali viac informácií.

Veríme, že neverejné informovanie našich dodávateľov o nedostatkoch v ich softvéri a nastavenie rozumných lehôt pre zverejnenie podľa závažnosti chyby sú výhodné pre celkovú bezpečnosť našich konečných spotrebiteľov.

Bezpečnostné problémy berieme vážne a reagujeme na ne rýchlo s cieľom opraviť potvrdené bezpečnostné nedostatky. Niektoré z našich produktov sú dosť zložité a ich aktualizácia môže trvať dlhšie. Keď nás riadne informujete o skutočných problémoch, spravíme maximum, aby sme potvrdili hlásenie, ktoré ste nám poslali e-mailom, vyčleníme prostriedky na prešetrenie problému a na opravu potenciálnych problémov v čo najkratšom čase.

Softvér mobilných zariadení vyžaduje podstatne viac času na opravu než internetové služby. Mobilné zariadenia potrebujú osvedčenie od operátora a vlády a aktualizácie softvéru v zariadeniach konečných spotrebiteľov sa pomerne často musia poskytovať v niekoľkých vlnách z dôvodu obmedzení sietí operátorov. Prešetrenie, náprava, získanie osvedčenia a spustenie nasadzovania nápravných riešení pre mobilné zariadenia sú časovo náročné. Dĺžka času sa môže vo veľkej miere líšiť v závislosti od zložitosti nedostatku.

Po prijatí požiadavky bezpečnostného odborníka, ktorý oznámil overený bezpečnostný problém, spravíme maximum, aby sme pravidelne informovali o našom pokroku pri riešení problému s cieľom dodať istotu, že tento nedostatok zodpovedne riešime.

Kombinácie príspevkov všetkých bezpečnostných odborníkov v našej komunite sú zásadné pre zachovanie bezpečnosti komunity. Sme vďační každej osobe z komunity za ich nepretržité úsilie.

Informácie o kľúči PGP

Kľúč PGP na zabezpečenie produktov od spoločnosti HTC môžete používať na šifrovanie citlivých informácií, ktoré posielate e-mailom. Táto e-mailová adresa sa používa na sledovanie potenciálnych problémov s bezpečnosťou produktu. Vzhľadom na citlivú povahu bezpečnostných informácií vám spoločnosť HTC ponúka spôsob šifrovania e-mailových správ na odoslanie spoločnosti prostredníctvom adresy security@htc.com.