Dátum vstupu do platnosti: 20. júla 2011

Aktualizované:10. decembra 2015

V spoločnosti HTC rozumieme, aké dôležité je chrániť vaše súkromie a bezpečnosť. Chápeme, že bezpečné produkty sú zásadne dôležité pre zachovanie vašej dôvery voči nám pri poskytovaní našich produktov a služieb.

Tieto produkty HTC čoraz častejšie predstavujú kombináciu inovácií od spoločnosti HTC, ako aj jej mnohých partnerov v oblasti technológií. Zabezpečenie celého systému je preto spoločným úsilím, do ktorého je zapojená spoločnosť HTC, naši partneri a externí odborníci v oblasti bezpečnosti.

Veríme v koncepciu zodpovedného zverejňovania, ktorá kladie na prvé miesto záujmy konečných spotrebiteľov, a riadime sa jej princípmi. Zodpovedné zverejňovanie znamená, že našich partnerov a dodávateľov neverejne informujeme o každom bezpečnostnom nedostatku a umožníme im čo najskôr tieto nedostatky odstrániť, skôr než o nich budeme v plnej miere informovať verejnosť. Počas práce na odstraňovaní problému informujeme koncových spotrebiteľov o možnom riziku, ale len spôsobom, ktorý nezvyšuje celkové riziko koncových spotrebiteľov.

Ak zistíme bezpečnostné nedostatky v našich produktoch, odporúčame strane, ktorá o probléme informuje, aby tiež postavila záujmy koncových spotrebiteľov na prvé miesto a riadila sa koncepciou zodpovedného zverejňovania.

Ak sa domnievate, že ste odhalili akýkoľvek bezpečnostný nedostatok v produkte HTC alebo v rámci služieb HTC alebo ak chcete nahlásiť bezpečnostný incident, pošlite e-mail na adresu: security@htc.com. Do správy zahrňte podrobné zhrnutie problému vrátane názvu produktu a povahy problému, ktorý ste odhalili. Nezabudnite uviesť správne kontaktné údaje ako e-mailovú adresu, na ktorej sa s vami budeme môcť skontaktovať, ak budeme potrebovať ďalšie informácie.

Domnievame sa, že neverejné informovanie našich partnerov a dodávateľov o nedostatkoch v ich produktoch a nastavenie rozumných lehôt na zverejnenie podľa závažnosti chýb a problémov sú prospešné v rámci celkovej bezpečnosti našich koncových spotrebiteľov.

Bezpečnostné problémy berieme vážne a reagujeme na ne rýchlo s cieľom odstrániť potvrdené bezpečnostné nedostatky. Vzhľadom na zložitosť niektorých našich produktov môže ich aktualizácia trvať dlhšie. Po prijatí riadneho hlásenia o skutočných problémoch spravíme maximum, aby sme potvrdili hlásenie, ktoré ste nám poslali e-mailom, vyčleníme prostriedky na prešetrenie problému a na vyriešenie potenciálnych problémov v čo najkratšom čase.

Okrem toho po prijatí požiadavky bezpečnostného odborníka, ktorý oznámil overený bezpečnostný problém, spravíme maximum, aby sme pravidelne informovali o našom pokroku pri riešení problému, aby sme vás uistili, že na odstránení tohto nedostatku zodpovedne pracujeme.

Kombinácie príspevkov všetkých bezpečnostných odborníkov v našej komunite sú zásadné pre zachovanie bezpečnosti komunity. Sme vďační každému členovi komunity za nepretržité a spoločné úsilie.

Informácie o kľúči PGP

Kľúč PGP na zabezpečenie produktov od spoločnosti HTC môžete používať na šifrovanie citlivých informácií, ktoré posielate e-mailom. Táto e-mailová adresa sa používa na sledovanie potenciálnych problémov s bezpečnosťou produktu. Vzhľadom na citlivú povahu bezpečnostných informácií vám spoločnosť HTC ponúka spôsob šifrovania e-mailových správ na odoslanie spoločnosti prostredníctvom adresy security@htc.com.