V spoločnosti HTC® sa snažíme vyrábať inovatívne produkty zodpovedným spôsobom – rešpektovať ľudí, komunity, v ktorých pôsobíme, a životné prostredie. Naše globálne normy podnikovej zodpovednosti a ciele udržateľnosti majú za účel:

 • Vytvoriť udržateľné, vďačné pracovné prostredie, v ktorom zamestnanci prosperujú.
 • Minimalizovať náš vplyv na životné prostredie pri uvádzaní produktov na trh.
 • Udržať zodpovedný zásobovací reťazec, ktorý má minimálny vplyv na životné prostredie a základňu dodávateľov výroby, ktorí podporujú a dodržiavajú podnikové a sociálne normy, ktoré od nich očakávame.

Ľudia

Náš obchodný úspech a schopnosť inovovať je úzko spätá s blahom nášho najhodnotnejšieho aktíva – našich zamestnancov. Charakter našej spoločnosti a schopnosť vytvoriť udržateľné, vďačné pracovné prostredie definuje osobná integrita a poctivosť našich zamestnancov v našom úsilí dodržiavať zodpovedné, čestné a etické praktiky v podnikaní.

 • Ľudské práva

  Máme povinnosť dodržiavať základné zásady ľudských práv všetkých našich pracovníkov. Osobitne, s ohľadom na našich pracovníkov v továrňach, sa náš rešpekt pri ochrane ľudských práv riadi zásadami stanovenými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Organizácie spojených národov. Náš vzťah s našimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi, a s krajinami a komunitami, v ktorých pôsobíme, odráža zásady stanovené a uvedené v tomto dokumente. Okrem toho podporujeme slobodný výber zamestnania, a zakazujeme obťažovanie a diskrimináciu.

 • Pracovná doba

  Našim zamestnancom sa snažíme zaistiť vyvážený rozvrh práce, ktorý zodpovedá miestnej praxi. Aby sme obmedzili nadmerné nadčasy, s ohľadom na našich pracovníkov v továrňach dodržiavame normy stanovené združením Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Od dodávateľov výroby vyžadujeme, aby dodržiavali naše Pravidlá správania dodávateľa, a aby zaviedli minimálne 24 hodinovú dobu nepretržitého oddychu v každom 7-dňovom období.

 • Ochrana zdravia a bezpečnosť

  Usilujeme sa o vytvorenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre našich zamestnancov. Zamestnanci v našich továrňach majú napríklad školenia o ochrane zdravia a bezpečnosti, ktoré sú potrebné pre ich zamestnanie. Naše výrobné zariadenia sú navyše dôkladne vedené pomocou konštrukčných, technických a administratívnych kontrol, preventívnou údržbou a zavádzaním bezpečných pracovných postupov. Inšpekcie sa vykonávajú pravidelne.

  Každý rok aktualizujeme naše smernice ochrany zdravia a bezpečnosti, aby odzrkadľovali aktuálne podmienky v tejto oblasti. Smernice obsahujú zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi, a zníženie počtu úrazov na pracovisku a zredukovanie nebezpečných materiálov. Náš systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci získal certifikát OHSAS18001:2007 a v určitých častiach montážneho procesu v našich továrňach sme tiež zaviedli automatizáciu, aby sme znížili riziko zranení spôsobených opakovanou záťažou.

  Kľúčové časti našich smerníc ochrany zdravia a bezpečnosti:

  • Zaistenie príslušných kontrol, bezpečných pracovných postupov, preventívnej údržby, bezpečnostného vybavenia a ďalších ochranných opatrení na zmiernenie rizík ochrany práce a bezpečnosti na pracovisku.
  • Vypracovanie zásad núdzovej reakcie pre nácvik, informovanie a evakuáciu zamestnancov v prípade núdze.
  • Povzbudzovanie zamestnancov v továrňach, aby sa zúčastňovali programov zdravého životného štýlu sponzorovaných spoločnosťou. V našich výrobných zariadeniach na Taiwane a v Číne v súčasnosti ponúkame členstvo v telocvični, konzultácie o zdraví a lekárske služby týkajúce sa zdravého životného štýlu.
 • Nediskriminácia a obťažovanie

  Rozmanitosť je základnou hodnotou našej globálnej podnikovej kultúry, ktorá nám pomáha uspokojiť meniace sa potreby našich zákazníkov, komunít a partnerov. V našej spoločnosti presadzujeme rovnosť príležitostí a nikoho v zamestnaní nediskriminujeme na základe rasy, pohlavia, veku, telesného či mentálneho postihnutia, náboženstva, národnosti ani žiadnej inej charakteristiky pod ochranou príslušných zákonov.

 • Zákaz detskej práce

  Detská práca je veľmi vážny problém a prijímame iniciatívne opatrenia na to, aby sme tomu v našich výrobných zariadeniach, ako aj zariadeniach našich dodávateľov výroby, zabránili. Na zamestnanie vyžadujeme dôkaz o veku, aby sme spĺňali všetky pracovné zákony a požiadavky. Naše pravidlá správania pre dodávateľov výroby obmedzujú akúkoľvek formu nespravodlivých pracovných praktík a jasne vyjadrujú naše očakávania, že všetci pracovníci továrne dosiahli zákonný pracovný vek. Okrem toho pravidelne vykonávame pracovné audity a oznamujeme našim dodávateľom výroby naše očakávania ohľadne spravodlivých pracovných praktík.

Životné prostredie

Neustále sa usilujeme hľadať inovatívne spôsoby na zníženie spotreby energie, odstraňovanie odpadu a opätovného použitia materiálov, aby sme minimalizovali náš vplyv na životné prostredie a vyvinuli udržateľnú stopu

 • Využívanie energie a emisie

  Pre zníženie našich emisií a našej uhlíkovej stopy sme navrhli veľmi krátky zásobovací reťazec a väčšina z tovární našich dodávateľov sa nachádza blízko našich hlavných výrobných centier v mestách Taoyuan (Taiwan) a Šanghaj (Čína). Naši inžinieri a dizajnéri sa sústreďujú na navrhovanie takých zariadení, ktoré sú energeticky účinnejšie. Od našich dodávateľov výroby navyše vyžadujeme, aby dodržiavali naše Pravidlá správania pre dodávateľov a počas auditov skúmame ich environmentálne postupy. Taktiež monitorujeme naše zdroje a emisie skleníkových plynov v súlade s normami ISO 14064-1.

 • Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a materiálmi

  Správna manipulácia s odpadom, chemikáliami a inými materiálmi je zásadná pre ochranu životného prostredia, zdravia a bezpečnosť našich zamestnancov v továrňach. Od našich dodávateľov výroby vyžadujeme, aby dodržiavali príslušné zákony a priemyselné normy, ako je Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Máme niekoľko programov určených na zaistenie správneho zaobchádzania a kontroly odpadových materiálov vrátane auditov dodávateľov, inšpekcií tovární, a bezpečnej manipulácie a skladovania chemikálií a odpadových materiálov. Tiež sme zaviedli systém inšpekcií, ktorý využíva chemický a fyzický rozbor, a zber dokumentov z celého nášho zásobovacieho reťazca. Tým sa znížia alebo odstránia látky, ktoré môžu byť nebezpečné pre životné prostredie.

 • Opätovné použitie a recyklácia

  Zníženie množstva odpadu sa pre nás začína obmedzením produkcie odpadu v zdroji. Dali sme si záväzok znížiť objem priemyselného odpadu z našich výrobných procesov a zvýšiť recykláciu zdrojov. Tento záväzok mal za následok, že udržiavame priemernú ročnú mieru recyklácie výrobného odpadu na úrovni 60 percent. V ústrediach spoločnosti HTC sa všetok obalový a odpadový materiál, ako sú kartónové škatule, nádoby a plastový obalový materiál, zbiera a separuje na recykláciu. Navyše hľadáme spôsoby zníženia množstva odpadu, ako je realizácia programu brania produktov späť v USA, ktorý spotrebiteľom umožňuje bezplatne vrátiť elektronické zariadenia na opätovné použitie alebo recykláciu, a zavedenie pilotného programu na odstraňovanie nabíjačiek zariadení z našich predajných obalov.

 • Environmentálne riadenie a správy

  Získali sme certifikáty radu ISO 14000 environmentálneho riadenia za to, že neustále minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie a dodržiavame príslušné zákony, predpisy a iné environmentálne normy. Medzi naše certifikáty patrí:

  • ISO 14001:2004 na stanovenie kritérií systému environmentálneho riadenia, čo zahŕňa zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo a úsporu energie a materiálov.
  • ISO 14064-1:2006 na hlásenie emisií a záchytov skleníkových plynov, čo zahŕňa požiadavky na dizajn, vývoj, riadenie, podávanie správ a overenie súpisu našich skleníkových plynov.
  • ISO 50001:2011 na podporu neustáleho zlepšovania šetrenia energie, čo zahŕňa dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek, a osvedčené postupy pre opatrenia energetickej účinnosti.
  • IECQ QC 080000 HSPM na zachovanie konštrukcie produktu a výrobných procesov bez nebezpečných látok, čo zahŕňa dodržiavanie zákonov a priemyselných noriem a minimálneho vplyvu na životné prostredie.

Zásobovací reťazec

Ako podmienku spolupráce s nami vyžadujeme od našich dodávateľov výroby, aby dodržiavali zásady a normy Pravidiel správania pre dodávateľov spoločnosti HTC s ohľadom na ľudí, ochranu zdravia a bezpečnosť, a životné prostredie. Pre viac informácií si prevezmite naše Pravidlá správania pre dodávateľov. U našich dodávateľov výroby vykonávame pravidelné audity a dôkladne monitorujeme každého dodávateľa, ktorého podozrievame z porušenia našich Pravidiel správania.

 • Pravidlá správania pre dodávateľov

  Pravidlá správania pre dodávateľov (Pravidlá) popisujú naše požiadavky na podnikovú a sociálnu zodpovednosť pre dodávateľov výroby. Ako podmienku obchodovania so spoločnosťou HTC očakávame od našich dodávateľov výroby (a ich dodávateľov), aby tieto požiadavky uznávali a realizovali, a aby zaistili zodpovedné obchodné praktiky. Pri výbere partnerov pravidelne hodnotíme súlad s týmito požiadavkami a sledujeme dodržiavanie týchto požiadaviek.

  Pracovné, environmentálne, zdravotné a bezpečnostné, a etické požiadavky popísané v Pravidlách sú v súlade s medzinárodne uznávanými normami ustanovenými združením Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Organizáciou spojených národov a Medzinárodnou organizáciou práce (MOP). Naše Pravidlá pokrývajú:

  • Pracovné a ľudské práva vrátane ochrany dieťaťa a nedobrovoľnej práce, spravodlivého zaobchádzania, slobody združovania a dodržiavania právnych predpisov.
  • Postupy ochrany zdravia a bezpečnosti vrátane plánovania núdzovej pripravenosti a zásad bezpečnosti pri práci.
  • Zásady ochrany životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania, odpadového hospodárstva a dodržiavania právnych predpisov.
  • Etika a integrita vrátane zásad získavania nekonfliktných minerálnych zdrojov, ochrany súkromia a spravodlivých obchodných praktík.
  • Systém riadenia vrátane dodržiavania zákonov a právnych predpisov, auditov a hodnotenia, a dokumentácie.
 • Program auditov dodávateľov

  Audity dodávateľov výroby sú rozhodujúcou súčasťou zaistenia integrity nášho zásobovacieho reťazca. Preto aktívne riadime audítorský proces a máme na to určený tím audítorov, ktorý cestuje do zariadení dodávateľov výroby zistiť, či spĺňajú miestne regulačné požiadavky a či dodržiavajú naše Pravidlá správania pre dodávateľov. Náš tím audítorov dodávateľov je zodpovedný za pravidelné vykonávanie auditov našich dodávateľov výroby vrátane dodržiavania predpisov na ochranu životného prostredia, a zdravia a bezpečnosti. Riadime sa v priemysle uznávanými a medzinárodne prijatými normami, ako sú smernice pre elektronické spoločnosti ustanovené združením Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC). Dodávatelia, u ktorých boli identifikované problémy s dodržiavaním predpisov, sú ihneď informovaní a majú za úlohu vytvoriť plány na nápravu, ktoré sa budú zaoberať identifikovanými problémami.

 • Zodpovedné získavanie zdrojov

  Naše zásady získavania zdrojov si vyžadujú, aby boli suroviny v našich produktoch vyťažené, spracované a vyrobené zodpovedným spôsobom, v súlade s našimi environmentálnymi a etickými zásadami. Využívanie konfliktných minerálov v elektronickom priemysle je závažný problém. Ako člen združenia Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) sa hlásime k Pravidlám správania EICC, ktoré od účastníkov požadujú, aby prijali zásady získavania zdrojov. Tie zaistia, že z tantalu, cínu, volfrámu a zlata použitého v ich produktoch neprofitujú ozbrojené skupiny, ktoré porušujú ľudské práva v Demokratickej republike Kongo a okolitom regióne. Keďže je vysledovateľnosť stále náročná, spoločnosť HTC zastavila získavanie zdrojov z Demokratickej republiky Kongo a celého regiónu strednej Afriky. Ako podmienku obchodovania so spoločnosťou HTC musia naši dodávatelia uznať naše zodpovedné zásady získavania zdrojov a súhlasiť s nimi. Postupy získavania minerálnych zdrojov našich dodávateľov skúmame prostredníctvom nášho programu auditov dodávateľov.

Komunita

Aby sme boli dobrým globálnym občanom, najskôr musíme byť dobrým miestnym občanom. V našich komunitách podporujeme celý rad programov, medzi ktoré patrí veda a vzdelávanie, ochrana životného prostredia, kultúra a umenie, a dobrovoľnícke služby. Napríklad:

 • Zamestnanci našej centrály v Taiwane podporujú prostredníctvom nadácie HTC programy formovania charakteru a prednášky pre deti a mladších dospelých ako súčasť snahy povzbudiť účasť občanov. Od roku 2008 poskytol vzdelávací projekt Pan Shi (v preklade „podložie“) nadácie celkovo 24 miliónov NT$ vo forme finančných prostriedkov, odbornej prípravy a štipendií pre 100 rôznych škôl, a 68 000 učiteľov a študentov po celom Taiwane.
 • Pri financovaní vzdelávania detí z domácností s nízkymi príjmami v Strednej Amerike a Afrike je naším partnerom organizácia World Vision Taiwan.
 • V Severnej Amerike sponzoruje naša centrála v USA Bellevue Boys and Girls Club a prispieva centru TXL (Teen Excellence), ktorý v študentoch základných a stredných škôl rozvíja ich technologické zručnosti a kreativitu.
 • Taktiež udeľujeme mnoho štipendií študentom z domácností s nízkymi príjmami zo vzdialených regiónov severozápadu Číny, provincie Sečuán, Liaoning a Qinghai. Robíme tak od roku 2007.

Kontakt pre podnikovú zodpovednosť HTC

V prípade otázok alebo poznámok ohľadne našej podnikovej zodpovednosti nás kontaktujte na Corporate_Responsibility@htc.com