Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍surfzon"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi Av/På för att starta Wi-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi.

  De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.

  Obs!: Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till.
  Obs!: Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut.

När HTC One V är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka.

När HTC One V ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC One V till fabriksinställningarna.

Stänga uppkopplingen till det nuvarande trådlösa nätverket

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi.
 3. Du kan:
  • Trycka på det trådlösa nätverket som HTC One V är uppkopplad till och sedan trycka på Koppla bort.
  • Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket, håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Glöm nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
 2. Tryck på Wi-Fi. De Wi-Fi-nätverk som upptäckts visas.
  Obs!: För att göra en manuell sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, tryck på > Skanna.
 3. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med förbättrad säkerhet

Viktigt: Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på HTC One V innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från minneskort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
439
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-v
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi