Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍surfzon"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på de objekt som Wi-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Tryck på Wi-Fi-rutan för att sätta på Wi-Fi anslutningen.
 3. Tryck på . De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
  Obs!: Om det trådlösa nätverk du vill ha inte visas i listan, tryck på > Lägg till nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut. Du kommer att se Wi-Fi-ikonen i statusfältet när du har anslutning.

Nästa gång HTC One SV ansluter till ett tidigare använt säkert trådlöst nätverk, kommer du inte att bli ombedd att ange nyckeln eller säkerhetsinformationen igen.

Förhindra meddelanden från oskyddade Wi-Fi-nätverk

Du kan förhindra att få meddelanden om oskyddade Wi-Fi-nätverk.

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Upptäckta Wi-Fi-nätverk listas.
 4. Tryck och håll inne på det oskyddade Wi-Fi-nätverk som du vill stoppa meddelanden från, tryck sedan på Blockera nätverksmeddelande.
 5. För att häva blockeringen av ett oskyddat Wi-Fi-nätverk, tryck och håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Häv blockering för nätverksmeddelande.

Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi-Fi-router med Skyddad Wi-Fi-konfiguration (WPS), kan du enkelt ansluta HTC One SV.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Tryck på > WPS Push-knappen och tryck därefter på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.
  Obs!: För att använda Skyddad Wi-Fi-konfiguration (WPS) PIN-metod, tryck på > WPS-PIN.

Stänga uppkopplingen till det nuvarande trådlösa nätverket

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . De Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Du kan:
  • Trycka på det trådlösa nätverket som HTC One SV är uppkopplad till och sedan trycka på Frånkopplad.
  • Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket, håll ner på nätverksnamnet och tryck sedan på Glöm nätverk.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
  Obs!: För att göra en manuell sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk, tryck på > Skanna.
 4. Tryck på ett Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.

Logga in automatiskt på ett offentligt Wi-Fi-nätverk (WISPr)

Du kan ställa in HTC One SV att automatiskt logga in på ett offentligt Wi-Fi-nätverk som du regelbundet använder. Då slipper du problemet med att på igenom Wi-Fi-leverantörernas autentisering varje gång du ansluter till deras Wi-Fi-nätverk. Lägg bara till inloggningsuppgifterna till WISPr-inställningarna (Wireless Internet Service Provider roaming).
Viktigt: Åtkomstpunkten för Wi-Fi-nätverket måste stödja WISPr-webbportalen. Kontakta Wi-Fi-leverantören för mer information.
 1. Svep nedåt med två fingrar från statusfältet för att öppna Snabbinställningar.
 2. Om Wi-Fi-anslutningen är av, tryck på Wi-Fi-rutan för att starta den.
 3. Tryck på . Identifierade Wi-Fi-nätverk som upptäckts räknas upp.
 4. Tryck på > Advancerad.
 5. Under WISPr-inställningar väljer du alternativet Automatisk inloggning.
 6. Tryck på WISPr-kontoinställningar > Lägg till ett nytt konto.
 7. Tryck på varje objekt på skärmen för att ange tjänsteleverantörens namn, ditt inloggningsnamn (med hela domännamnet) och lösenordet.
 8. Tryck på > Spara.
 9. Sätt på Wi-Fi och anslut till det offentliga Wi-Fi-nätverket.
Tips:
 • Har du åtkomst till flera offentliga Wi-Fi nätverk, kan du lägga till upp till fem inloggningsuppgifter till listan över dina WISPr Kontolista.
 • I listan över WISPr Kontolista håller du ett konto intryckt för att ta bort eller ändra det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
537
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-one-sv
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi