Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som Wi-Fi-signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Wi-Fi för att slå på Wi-Fi.

  HTC Explorer börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.

 3. Tryck på Wi-Fi-inställningar.

  De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.

  Obs!: Om det trådlösa nätverket du vill ha inte visas i listan trycker du på Lägg till Wi-Fi-nätverk för att lägga till det manuellt.
 4. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till.
  Obs!: Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.
 5. Tryck på Anslut.

När HTC Explorer är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När HTC Explorer ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC Explorer till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på HTC Explorer innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från SD-kort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

Kontrollera status för trådlösa nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på Wi-Fi-inställningar och trycker sedan på det trådlösa nätverket som HTC Explorer för tillfället är ansluten till.
En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.
Obs!: Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket trycker du på Glöm. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Wi-Fi-inställningar. De Wi-Fi som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på och sedan trycka på Sök.
 4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
423
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-explorer
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi